2017-11-08

Förslag till nya stadgar i Sveriges Veterinärförbund

Här presenteras förslaget till veterinärförbundets nya stadgar. Förslaget till ny förbundsorganisation bygger på det utkast som presenterades på motsvarande informationsmöte 2016 och som också presenterats i en artikel i veterinärtidningen nummer 5/17. En bättre balans mellan förbundets förtroendevalda och mellan de tre verksamhetsgrenarna fack, företagande och veterinärmedicin, är de huvudsakliga effekter vi hoppas på av de nya stadgarna. 

Omorganisationsgruppen (OOG) har försökt skapa förutsättningar för en aktivt arbetande styrelse där de tre viktigaste verksamhetsområdena – facklig verksamhet, företagande och veterinärmedicinsk, handhas av tre råd med sina ledningsgrupper, där ordföranden för respektive råd sitter i förbundsstyrelsen (FS). Det möjliggör för direkt inflytande och information från respektive verksamhetsgren och garanterar att FS inte kan undgå att ta ställning i aktuella frågor. Vi tror att detta ökar fokus hos FS på vad som är mest väsentligt för förbundets medlemmar.

I överläggningarna om vad som ska stå i stadgarna och i arbetsordningen har OOG föreslagit att de tre rådsordförandena arvoderas på deltid och att förbundsordförandens arbete och uppdrag reduceras jämfört med idag. Vi har dels velat hålla kostnaderna för den nya organisationen så låga som möjligt, dels velat åstadkomma en bättre fördelning av makt mellan fullmäktige, förbundsstyrelse, råden och förbundsordföranden. Vi hoppas också att vi med detta förslag får en mer aktivt arbetande förbundsstyrelse, som kan avlasta ordföranden en del arbete. En annan förhoppning är att vi genom tätare och förbättrad kommunikation mellan förbundets olika grenar, inklusive kansliet, ska undvika dubbelarbete, öka effektiviteten och därmed spara pengar alternativt kunna göra mer för samma pengar.

Informations- och diskussionsmötet på kvällen den 8 november är det första av flera då förslaget kommer att presenteras och diskusteras. Förslaget ska upp på alla sektioners årsmöten, på RM i slutet av november och på FVFs årsmöte i mars/april 2018. Slutligen hoppas vi att det ordinarie fullmäktigemötet i maj 2018 ska kunna anta de nya stadgarna. Förslag till förbättringar är välkomna under hela denna tid. OOGs förhoppning är att den text som vi nu presenterar inte ska avvika alltför mycket från slutversionen som antas på FM 2018. Risken finns annars att något av alla följande årsmöten i sektioner, RM och FVF under 2018 inte anser sig kunna anta stadgarna en andra gång och därmed ansluta sig till ett förenat veterinärförbund. För de flesta behövs det ju beslut på två på varandra följande årsmöten för att alla ska kunna anta de nya stadgarna.

Läs ALLT, fundera på förbättringar och välkomna till informationsmötet den 8 november. Synpunkter på förslaget kan lämnas under informationsmötet men också under de kommande årsmötena för sektioner, AVF, FVF m m. Synpunkter kan också skickas via e-post till: kansli@svf.se  

Johanna Habbe (FVF), Kajsa Gustavsson (AVF), Torkel Ekman (SVS)
Omorganisationsgruppen (OOG)