Organisation

Inom Sveriges Veterinärförbund (SVF) finns – FVF; Företagande Veterinärers Förening, AVF; Anställda Veterinärers Förening och SVS; Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap , som bl a bedriver fort- och vidareutbildning. SVF är ett examensförbund inom SACO. Förening är en sammanslutning av veterinärer med intressegemenskap i fråga om anställnings- och arbetsförhållanden respektive näringsverksamhet. Endast medlem i förening får tillgång till föreningens service; FVF – egenföretagarservice, AVF – facklig service. FVF registrerades som ekonomisk förening den 7 april 2006. Verksamheten finansieras genom medlems- och serviceavgifter. Serviceavgiften är avdragsgill och debiteras veterinärens företag.

SVF, som bildades 1860 har till syfte att främja veterinärmedicinens utveckling och samtidigt ta tillvara medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige, som utgörs av 30 fullmäktigeledamöter samt sex ersättare för dessa, varav hälften väljs varje år, valda för en mandatperiod om två år. Dessa väljs av SVF:s medlemmar på förslag av föreningar, sektioner eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är föreningarna respektive sektionerna. Fullmäktige väljer ledamöter till permanenta råd och nämnder för olika ändamål.
Kandidater till förbundsstyrelsen nomineras av valberedningen och enskilda medlemmar, presenteras vid årsmötet samt väljs genom direktval av förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets fortlöpande arbete.
FVF leds av en styrelse bestående ordförande, sekreterare, kassör och suppleant, valda av veterinärförbundets medlemmar i direktval.