Vad är 3:12-reglerna (fåmansföretagsreglerna)?

(SVT 6/2017)

Idag är fåmansföretagsreglerna för utdelning utformade som att utdelning upp till en viss nivå ska beskattas som inkomst av kapital, med lägre skatt. Nu vill regeringen skärpa fåmansföretagsreglerna så att skatten blir högre redan från första kronan.


De flesta företagare som har aktiebolag omfattas av 3:12-reglerna som handlar om inkomstbeskattningen när man som företagare tar emot utdelning från sitt företag eller säljer aktierna i det. Fåmansföretagsreglerna finns numera i 56-57 kapitlen, inkomstskattelagen.

Reglerna är till för att hindra att företagare tar utdelning istället för lön från sina företag för sitt arbete. Detta eftersom utdelning beskattas som inkomst av kapital med 30 procent och arbetsinkomster som inkomst av tjänst med kommunalskatt på ca 30-35 procent, över viss nivå med även statlig inkomstskatt på 20 procent och över ytterligare en nivå med 25 procent.

Utdelning från fåmansföretag beskattas bara till två tredjedelar så skatten blir 20 procent på utdelning som beskattas som inkomst av kapital. Utdelningar från andra onoterade företag som man inte är aktiv i beskattas bara till fem sjättedelar och skatten blir då 25 procent.

 

Nuvarande regler

Fåmansföretagsreglerna för utdelning är utformade som att utdelning bara upp till en viss nivå ska beskattas som inkomst av kapital och eventuellt högre utdelning ska beskattas som inkomst av tjänst. Den ska då läggas ovanpå den ersättning för arbete som företagaren tagit ut från företaget eller fått från annan arbetsgivare eller företag. Någon arbetsgivaravgift ska inte betalas på beloppet som omfördelas.

Nivån för hur mycket som antas vara rimlig avkastning varje år kallas för gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning. Detta räknas fram antingen som ett schablonbelopp (163 075 kr 2017) eller som kapitalunderlag och löneunderlag. För att få använda reglerna om löneunderlag måste ägaren eller någon närstående ha tagit ut viss lön.

Fåmansföretagare deklarerar utdelning och kapitalvinst i K10-blanketten till sin inkomstdeklaration. Om inte hela utrymmet för kapitalbeskattad utdelning används ett år får resterande del sparas till nästa år och räknas då upp. När en fåmansföretagare säljer sina aktier beskattas vinsten som inkomst av kapital till den del vinsten motsvarar det sparade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning. Vinst därutöver beskattas som inkomst av tjänst. Det finns dock ett tak för beskattningen i inkomst av tjänst vid försäljning på 100 inkomstbasbelopp under de senaste fem åren, vilket är ungefär sex miljoner kronor.

 

Nytt förslag med högre skatt

Under hösten 2016 har en utredning kommit med förslag om skärpning av fåmansföretagsreglerna. Dessa skärpningar har omarbetats och kommer förmodligen att behandlas i riksdagen under hösten och träda i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Förslaget innebär bland annat att utdelningar och kapitalvinster från fåmansföretaget som är under gränsbeloppet kommer att beskattas på samma sätt som för onoterade företag, dvs med 25 procent. Det blir med andra ord högre skatt.

Förslaget innebär också löneunderlaget blir lägre. Med nuvarande regler att löneunderlaget är hälften av kontant utbetalda löner har det även för många enmansföretagare gett ett större gränsbelopp att räkna på den egna lönen än att använda schablonbeloppet. Men då löneunderlaget blir en trappa med 15 procent, 30 procent och 40 procent kommer det inte längre ge lika stort underlag.

Vad riksdagen kommer att besluta vet vi inte ännu. Om du påverkas av ändringarna kan du följa frågan på www.regeringen.se och www.riksdagen.se. Även organisationer för företagare följer frågan och skriver om detta på sina hemsidor, i sociala media m m. Det kan vara läge att kanske ta en utdelning från bolaget i år för att få den lägre skatten om ditt bolag har tillräckligt med fritt eget kapital.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna