Tidsbegränsade anställningsformer – omdiskuterade LAS-regler

(SVT 5/2013)

Allmän visstidsanställning kan användas oavsett skäl till att anställningen ska vara tidsbegränsad. Visstidsanställning i mer än 24 månader ska automatiskt övergå till en tillsvidareanställning, men den svenska lagen kritiseras för möjligheten att stapla tillfälliga anställningar på varandra.

 

Huvudregeln i den svenska arbetsrätten är att "alla" anställningar är att betrakta som tillsvidareanställningar ("fasta anställningar"). Lagen om anställningsskydd (LAS) föreskriver därutöver att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän vissanställning, vikariat, säsong och när arbetstagaren fyllt 67 år. Avtal om tidsbegränsad provanställning får också träffas.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning kan användas oavsett skäl till att anställningen ska vara tidsbegränsad. Arbetsgivaren behöver inte heller särskilt motivera varför anställningen ska vara tidsbegränsad. Det föreligger inget krav om att en allmän visstidsanställning ska vara av viss längd, men en allmän visstidsanställning kan inte föregås av en provanställning om det avser samma arbetsuppgifter eller befattning för vilken arbetstagaren varit provanställd.

Allmän visstidsanställning i mer än 24 månader under en femårsperiod innebär att anställningen övergår till en tillsvidareanställning per automatik. Endast anställningstid med allmän visstidsanställning räknas i de 24 månaderna enligt huvudregeln. Notera att avvikande regler kan förekomma i kollektivavtal.

En allmän visstidsanställning upphör utan uppsägning i enligt med vad som avtalats. En arbetstagare som är anställd för begränsad tid, och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska normalt sett få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Arbetsgivaren ska samtidigt varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör.

Kritik mot svenska regler

Redan 2007 anmälde TCO regeringen till EU-kommissionen, eftersom organisationen anser att föreskrifterna bryter mot EU-reglerna. Kommissionen har därefter tagit första steget i en process som kan sluta med att Sverige dras inför EUs domstol. TCO anser att den svenska lagen ger arbetsgivare möjlighet att stapla olika tillfälliga anställningar på varandra. Tid i allmän visstidsanställning kan läggas på vikariat, och tid i prov- eller säsongsanställning räknas inte alls. Enligt organisationen kan arbetsgivare som vill undvika att tillsvidareanställa därför kringgå tidsgränserna.

Oavsett TCOs kritik och med beaktande av rådande konjunkturläge är många mindre företag beroende av att kunna ta in medarbetare på visstidsavtal. Alternativet är många gånger inte tillsvidareanställningar, utan snarare utnyttjande av de anställda man redan har med ett större övertidsuttag. Erfarenhetsmässigt konstateras dessutom att något missbruk inte förekommer bland företagen. Kort och gott: Allmän visstidsanställning är en bra anställningsform på en modern arbetsmarknad.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna