Sommar, sommar och sol – och dags för semester

(SVT 6/2014)

Reglerna om semester är inte helt lättillgängliga, tveka därför inte att kontakta expertis vid eventuella frågor. Som alltid när det gäller frågor om personal och arbetsrätt måste de som är bundna av kollektivavtal kontrollera om avtalet innehåller några avvikande regler.

 


Rätten till ledighet och rätten till ersättning

Inledningsvis är det viktigt att skilja på arbetstagarens rätt till ledighet (semesterledighet) och rätten till ersättning (semesterlön under semesterledighet och semesterersättning när anställningen avslutats). Beträffande semesterledighet behöver inte arbetstagaren tjänat in semester.

Semesterlön och semesterersättning bygger dock på intjänande, dvs att arbetstagaren arbetat viss tid för att kunna få semesterlön under semesterledigheten. Med semesterår menas tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars följande år. Under intjänandeåret tjänar arbetstagaren in sin semesterlön. Under semesteråret får han eller hon ledigheten och den intjänade semesterlönen. Andra regler kan förekomma i kollektivavtal där semesterår och intjänande år kan sammanfalla och dessutom utgöras av kalenderår. Det är också möjligt för arbetsgivare och arbetstagare att enskilt utan kollektivavtal komma överens om att semesteråret ska sammanfalla med intjänandeåret.

Enligt huvudregeln har alla arbetstagare rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Dagarna kan vara förenade med semesterlön eller vara så kallade obetalda dagar. Om dagarna är förenade med semesterlön eller inte beror på hur mycket semester som arbetstagaren tjänat in under intjänandeåret. Den som börjar sin anställning efter den 31 augusti ett semesterår har rätt till fem semesterdagar under det semesteråret.

 

Sammalöneregeln

Sedan några år tillbaka gäller en ny regel för beräkning av semesterlön, sammalöneregeln, som är huvudregel för arbetstagare med fast lön. Innebörden är att fast lön och fasta lönetillägg ska utgå under semestern på samma sätt som om arbetstagaren hade arbetat. Därutöver ska ett semestertillägg utgå som betalas ut i samband med semestern. Semestertillägget är för varje betald semesterdag 1,82 procent av veckolönen för veckoavlönade arbetstagare och 0,43 procent av månadslönen för månadsavlönade arbetstagare. Semesterlön för rörliga lönedelar ska utgå med tolv procent av summan av dessa under semesteråret. Denna semesterlön ska utbetalas senast en månad efter semesterårets utgång.

 

Procentregeln

Beräkning enligt den så kallade procentregeln gäller för arbetstagare som har lön som inte är bestämd per vecka eller månad, eller har lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del och där den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst tio procent av den sammanlagda lönen under semesteråret, eller har en sysselsättningsgrad som har varierat under intjänandeåret, eller har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället, eller under intjänandeåret har varit frånvarande av skäl som inte är semesterlönegrundande om inte frånvaron pågått i samma omfattning under hela intjänandeåret och fortfarande pågår i sådan omfattning vid semestertillfället.

Beräkning av semesterlön enligt procentregeln görs i korthet genom att förfallen lön och andra rörliga kostnadsersättningar under intjänandeåret beräknas för att fastställa ett underlag. I beräkningsunderlaget ingår inte semesterlön, permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester, lön som utgått under dag med hel eller delvis semesterlönegrundande frånvaro etc. Har arbetstagaren varit frånvarande av skäl som är semesterlönegrundande ska en fiktiv inkomst fastställas för dessa frånvarodagar. Den utgörs av ett belopp motsvarande den inkomst som arbetstagaren skulle ha haft om han eller hon arbetat som vanligt i stället för att ha varit frånvarande. Det totala underlaget räknas ut genom att ovanstående poster summeras. Tolv procent av det totala beräkningsunderlaget ger därefter den totala semesterlönen. Den totala semesterlönen divideras med antalet betalda semesterdagar för att erhålla semesterlön per dag.

En arbetsgivare kan välja att tillämpa procentregeln för alla arbetstagare, dvs även för de som har fast lön.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna