Sena betalningar – vad gäller?

(SVT 6/2013)

Från och med den 16 mars trädde nya regler för betalningstider, dröjsmålsränta m m i kraft. För företagare innebär detta bland annat att en fordran ska betalas senast 30 dagar efter det att en säljare framställt krav på betalning.


Som kanske noterats trädde en del nya regler för betalningstider, dröjsmålsränta m m i kraft att gälla från den 16 mars 2013. Tanken är att de nya reglerna ska leda till snabbare betalningar.

En fordran ska betalas senast 30 dagar efter det att en säljare framställt krav på betalning. I förhållanden mellan företagare får längre betalningstider gälla endast om säljaren uttryckligen har godkänt det t ex i avtalet.

Vidare ska en säljare som drabbas av en sen betalning alltid ha rätt till kompensation i form av en förseningsersättning om 450 kronor. Men det går att avtala om högre förseningsavgift. Säljarens rätt till dröjsmålsränta ska inte kunna avtalas bort. Detsamma ska gälla rätten till förseningsersättning, om det inte finns särskilda skäl för det.

 

Straffavgifterna höjs
Vid affärer med myndigheter och andra offentliga organ gäller förutom dessa regler även att köparna inte kan avtala om längre betalningstider än 30 dagar. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska dessutom alltid vara skyldiga att betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan.

Ersättningsbeloppet för betalningspåminnelse höjs till 60 kr, för inkassokrav till 180 kr och för amorteringsplan till 170 kr. Men om förseningsavgift har betalats behöver köparen bara betala ersättningsbeloppen till den del den totala ersättningen överstiger förseningsavgiften.

De nya reglerna tillämpas på avtal som ingåtts från den 16 mars 2013. De höjda ersättningsbeloppen tillämpas på betalningspåminnelser, inkassokrav och amorteringsplaner efter den 16 mars 2013. Bestämmelserna om förseningsersättning och ersättning för eventuella överskjutande inkassokostnader gäller för alla fordringar som förfaller till betalning efter den 16 mars 2013.

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna