Om inhyrning av personal och rätten till återanställning

(SVT 12/2014)

Det råder ibland delade meningar om arbetsgivares möjligheter att säga upp sin egen personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag. Sådan inhyrning kan vara tillåten om den inte sker bara för att kringgå regler i lag.


Det är mycket ovanligt att arbetsgivare tar in personal från bemanningsföretag istället för att återanställa tidigare anställda med företrädesrätt. Den slutsatsen redovisades i somras av den statliga utredningen "Inhyrning och företrädesrätt till återanställning".

Utredningens uppdrag har bland annat varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Utredningen konstaterar att det endast är en mycket liten del av den sysselsatta befolkningen i Sverige arbetar i ett bemanningsföretag (1,5 %). Antalet inhyrda på svensk arbetsmarknad är med andra ord av begränsad omfattning.

 

Inhyrning efter uppsägning kan vara tillåtet

Det råder ibland delade meningar om arbetsgivares möjligheter att säga upp sin egen personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag. Något egentligt förbud mot att säga upp personal för att sedan hyra in från bemanningsföretag finns inte. Däremot är inte en åtgärd tillåten om den sker bara för att kringgå regler i lag.

Om inhyrning är tillåten när det finns före detta anställda med företrädesrätt till återanställning har prövats i ett antal rättsfall i Arbetsdomstolen. I dessa fall har Arbetsdomstolen regelmässigt godkänt inhyrning. I ett fall (Abu Garcia-fallet) konstaterade domstolen att det är tillåtet att hyra in arbetstagare även om det finns före detta anställda med företrädesrätt.

Om syftet med inhyrningen enbart hade varit att kringgå LAS-regler om företrädesrätt till återanställning är inhyrning inte tillåten. Som i alla andra fall när en arbetsgivare vidtar en åtgärd enbart för att kringgå en lag kan en domstol bortse från det formella agerandet och se till själva syftet med åtgärden. Om ett företag däremot har ett annat syfte med inhyrningen än att bara kringgå lagens regler är inhyrning tillåten. Ett sådant syfte kan vara att det är fråga om ett kortvarigt behov av arbetskraft, att förtaget inte kan eller vill lägga ner tid på rekrytering eller att företaget vill ha en viss andel inhyrd personal för ökad flexibilitet.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna