Obestånd, konkurs och företagsrekonstruktion

(SVT 13/2013)

Alla som startar ett företag hoppas på en framgångsrik verksamhet, men det är inte alltid det går så. Om pengarna tar slut finns det några centrala begrepp som behöver förklaras, men det finns också ett antal generella råd om hur företagaren undviker obestånd.

 

Vad innebär en konkurs?

Om någon inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period – en obeståndssituation föreligger - ska personen försättas i konkurs. Konkurs kan gälla både privatpersoner och företag och innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller företaget har. Den som har satts i konkurs kallas (konkurs-) gäldenär och den som har någonting att fordra av gäldenären kallas borgenär.

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren ska bland annat ta hand om gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder i en konkursbouppteckning. Under konkursen säljs gäldenärens egendom och pengarna fördelas mellan borgenärerna enligt ett visst system så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.

Normalt sett behöver borgenärerna inte anmäla till tingsrätten att de har fordringar. Det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på vem gäldenären är skyldig pengar. Om tillgångarna i konkursboet däremot är så stora att även fordringsägare som inte har så kallad förmånsrätt (rätt att få betalt före de andra) kan antas få betalt, kan tingsrätten besluta att bevakningsförfarande ska äga rum. Det innebär att borgenärerna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten, vilket de annars alltså inte behöver göra.

 

Vad är en företagsrekonstruktion?

Lagen definierar företagsrekonstruktion som det förfarande som en näringsidkare kan få till stånd för att rekonstruera sin verksamhet. Rekonstruktionen måste ske efter angivna steg och under rekonstruktionen är gäldenärsföretaget skyddat mot utmätning eller konkurs från enskilda fordringsägare. En rekonstruktör som utses av tingsrätten ska medverka vid företagsrekonstruktionens genomförande.

 

Att tänka på i förebyggande syfte

För att inte hamn i en konkurssituation bör företagaren använda styrelsen i bolaget som en god resurs och fundera på att ta in kompetens i form av t ex en extern ordförande. Man bör vidare fastställa bestämmelser som reglerar styrelsearbetet och arbetsfördelningen mellan exempelvis styrelse och VD.

Som företagare bör man fastställa regler för ekonomifunktionen med dess ansvar och befogenheter och med rutiner för rapporteringen. Företagets kapitalbehov måste planeras så att verksamheten inte blir alltför beroende av främmande finansiering i form av leverantörskrediter eller bankkrediter.

Det är också viktigt att om möjligt inte bygga företaget på en kund eller en nyckelmedarbetare. Att sprida risken är alltid en fördel. En annan bra regel är att leva som man lär. Medarbetarna lär sig snart att leva som chefen gör. Det är säkrare att minska kostnaderna än att öka intäkterna.

Om ekonomiska problem ändå uppstår: upprätta en kontrollbalansräkning i god tid för att undvika risken att bli krävd på personligt ansvar. Ta hjälp av goda rådgivare i tid.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna