Nya regler påverkar företagare

(SVT 2/2013)

I följande artikel sammanfattas några av de nya lagar och regler som trädde i kraft vid årsskiftet 2012/2013, och som på ett eller annat sätt kan påverka småföretagare.

 

Uthyrning av arbetstagare


Den 28 november 2012 antog riksdagen en ny lag - lagen om uthyrning av arbetstagare. Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Bestämmelserna innebär bland annat att bemanningsföretaget ska tillförsäkra en sådan arbetstagare minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Undantag från kravet på likabehandling ska få göras genom kollektivavtal. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013.

 

Könsneutrala försäkringar


I december togs det generella undantaget i diskrimineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster bort. I stället införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön använts som en faktor. Kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter i kraftträdandet. De nya reglerna trädde i kraft den 21 december 2012.

 

Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas


Riksdagen har beslutat att skyddet mot diskriminering på grund av ålder utvidgas på så sätt att sådan diskriminering förbjuds inom samhällsområdena varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning. Förbudet inom offentlig anställning gäller utan undantag. På de övriga samhällsområden som omfattas av ändringen undantas viss särbehandling på grund av ålder. Sådan särbehandling som har ett berättigat syfte är tillåten om särbehandlingen är lämplig och nödvändig för att nå syftet.

 

Effektivare ränteavdragsbegränsningar


De befintliga reglerna för begränsning av ränteavdrag i inkomstskattelagen utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder inom en intressegemenskap. Den så kallade tioprocentsregeln – enligt vilken avdrag ska göras om mottagaren av räntan beskattas med minst tio procent – behålls och kompletteras med en bestämmelse för företag som beskattas schablonmässigt med avkastningsskatt eller på ett likartat sätt.

Det införs även ett undantag från tioprocentsregeln. Undantaget innebär att ränteutgiften inte får dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Undantaget ska gälla även vid tillämpning av bestämmelsen för företag som beskattas schablonmässigt med avkastningsskatt eller på ett likartat sätt. Vidare ändras den så kallade ventilen, enligt vilken avdrag får göras för ränteutgifter – även om mottagaren t ex inte beskattas med minst tio procent – om företaget kan visa att förhållandena är huvudsakligen affärsmässigt motiverade.

 

Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor


Minnesgåvor till varaktigt anställda ska i dag inte tas upp till beskattning om gåvans värde inte överstiger 10 000 kronor och den ges i samband med att den anställde uppnår en viss ålder eller efter viss anställningstid eller när en anställning upphör, dock vid högst ett tillfälle förutom när anställningen upphör. Om gåvans värde överstiger 10 000 kronor ska den beskattas i sin helhet. Värdegränsen för skattefria minnesgåvor höjdes senast från och med 2001. Med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen och till prisutvecklingen avseende ädla metaller höjs värdegränsen till 15 000 kronor från den 1 januari 2013. Detta innebär att minnesgåvor med ett värde upp till 15 000 kronor får ges skattefritt.

 

Sänkt bolagsskatt och sänkt expansionsfondsskatt


Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. När det gäller bolagsskatten gäller den äldre skattesatsen fortfarande för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 2013.

 

Förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter


Från och med den 1 januari 2013 förenklas reglerna om nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Ändringen ska tillämpas redan vid deklarationen avseende 2013 års taxering. Det innebär att förenklingen får en retroaktiv effekt som är till fördel för de skattskyldiga.

 

Sänkt skatt för pensionärer


För att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer, sänks skatten i ett fjärde steg för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Skattesänkningen sker genom att grundavdraget höjs ytterligare för dessa personer. Sammanlagt sänks skatten med 1,15 miljarder kronor per år.

 

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt


Ändringen innebär att det klargörs under vilka förutsättningar de svenska faktureringsreglerna ska användas vid gränsöverskridande handel. Huvudreglerna för en fakturas innehåll förenklas och förtydligas i olika avseenden. Klargörande regler införs också om hur underlaget för beskattning bestäms när uppgifterna är i en utländsk valuta. En så kallad fakturadatummetod införs för att tydliggöra reglerna för redovisningen av EU-handel med varor. Samtidigt införs en tidsfrist för utfärdande av fakturor. Dessutom införs regler som förtydligar att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden.

 

Möjlighet att välja en karenstid på en dag


En försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgift (egenföretagare) kan, enligt gällande bestämmelser, anmäla till Försäkringskassan att han eller hon vill ha sjukpenning med en karenstid på 14, 30, 60 eller 90 dagar. Om en sådan försäkrad inte anmäler någon karenstid gäller, enligt huvudregeln, att sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete inte lämnas under de första sju dagarna i en sjukperiod.

Riksdagen har beslutat att egenföretagare, utöver nuvarande möjlighet att kunna välja en karenstid på 14, 30, 60 eller 90 dagar, även ska kunna välja en karenstid på en (1) dag. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013.


Lars Nordfors
Chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna