Nya lagar och regler för företagare 2017

(FVF informerar 2/2017)

Många nya lagar trädde i kraft vid årsskiftet. Artikeln sammanfattar några som man kan ha nytta av att känna till som företagande veterinär.

 


Omsättningsgräns för mervärdesskatt införs

Mindre verksamheter kan undantas från mervärdesskatt efter den 1 januari 2017. Undantaget kan tillämpas av beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt under året och som inte heller under något av de två föregående åren har haft högre omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är skattebefriad och behöver inte registrera sig för eller redovisa mervärdesskatt.

Om en företagares mindre verksamhet redan är registrerad för mervärdesskatt kan man ansöka hos Skatteverket som kan besluta om skattebefrielse. Den som är skatte¬befriad saknar avdragsrätt för ingående mervärdesskatt.

 

Representationsavdrag för måltider

Vid inkomstbeskattningen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. Avdraget för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas så att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

 

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

Beloppsgränsen för när utgifter för resor till och från arbetet får dras av höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor.

 

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Det blir utökade och tydligare krav på en arbetsgivare och utbildnings¬anordnare att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder mot diskriminering. Arbetsgivare ska under¬söka risker för diskriminering i verksamheten, analysera orsaker, vidta förebyggande och främjande åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridan¬de identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros¬uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetsgivaren och utbildningsanordnaren ska enligt reglerna dokumentera arbetet med aktiva åtgärder varje år. Kravet på alla arbetsgivare att genomföra en kartläggning av kvinnors och mäns löner och andra anställningsvillkor utvidgas genom att det ska göras årligen i stället för vart tredje år.

 

Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Reglerna för så kallat växastöd för den först anställda innebär att enskilda näringsidkare som inte haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller till och med den 31 december 2021.

Det medför så stora risker med att ha utomstående anställda att man ska vara försiktig med att anställa i sin enskilda näringsverksamhet. Det vanliga rådet är att om det finns utomstående anställda ska företaget bedrivas som aktiebolag. Aktiebolag omfattas dock inte av växastödet för den först anställda.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna