Nya lagar av intresse för företagare

(SVT 10/2013)

Vid eller runt halvårsskiftet 2013 började ett antal nya lagar och regler att gälla, som på ett eller annat sätt kan få betydelse för företagare. Några av dem sammanfattas här.

 

Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen

I lagen om arbetslöshetsförsäkring sker ändringar i de allmänna villkoren. Det görs även genomgripande förändringar av systemet för åtgärder. Förändringarna innebär att bestämmelserna om nedsättning av dagpenning upphävs och att avstängning från rätten till ersättning ska utgöra den enda åtgärden för handlingar som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen. Förändringarna innebär också att fler åtgärdsgrunder införs, men att åtgärderna över lag mildras. Vidare ska arbetslöshetskassorna få utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tid då rätten till ersättning utreds. Slutligen ska en sökande i ett ärende om ersättning intyga att lämnade uppgifter är riktiga och meddela ändrade förhållanden.

Ändringarna i lagen om arbetslöshetskassor innebär bland annat att en enskild som låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse för rätten till ersättning ska uteslutas som medlem ur en arbetslöshetskassa eller förlora rätt till ersättning under viss tid. Ikraftträdande: den 1 september 2013.

 

Ändrade begrepp i mervärdesskattelagen

För att förenkla tillämpningen av mervärdesskattelagen görs ändringar av vissa begrepp i mervärdesskattelagen. Det nuvarande begreppet yrkesmässig verksamhet ersätts med mervärdesskattedirektivets begrepp beskattnings¬bar person och ekonomisk verksamhet. Dessutom slopas de nuvarande be-greppen företagare och näringsidkare. Ikraftträdande: den 1 juli 2013.

 

Kortare tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar

Ett aktiebolags företrädare kan i vissa fall bli personligen ansvariga för bolagets skulder. Ändringen innebär att en talan om personligt betalningsansvar måste väckas inom tre år från det att bolagets skuld uppkom. Den får dock alltid väckas inom ett år från det att skulden senast skulle ha betalts. Om talan inte väcks inom dessa tidsfrister, upphör det personliga betalningsansvaret för skulden. Tidigare kvarstod ansvaret normalt i åtminstone tio år. Syftet med ändringen är att underlätta för företagare vars aktiebolag har gått i konkurs eller likvidation att återgå till att driva näringsverksamhet och på det sättet främja entreprenörsanda och vilja att starta nya företag. Ikraftträdande: den 1 maj 2013.

 

Färre revisorskategorier

Regelverket renodlas genom att dagens tre revisorskategorier blir två: auktoriserad revisor och godkänd revisor. Den som framöver avlägger revisorsexamen med godkänt resultat blir auktoriserad revisor. En godkänd revisor som avlagt revisorsexamen ska anses vara auktoriserad. Godkända revisorer som saknar revisorsexamen berörs inte av förslagen. Ikraftträdande: 1 juni 2013.

 

Snabbare betalningar

Genom lagändringarna genomförs det nya EU-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Det ska motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Ändringarna innebär att det i räntelagen införs bestämmelser om betalningstider vid handelstransaktioner mellan näringsidkare och mellan näringsidkare och myndigheter och andra offentliga organ. Regler införs också om att borgenärens rätt till dröjsmålsränta inte ska kunna avtalas bort och att myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent alltid ska vara skyldiga att betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan.

I lagen om ersättning för inkassokostnader m m införs bestämmelser om att en borgenär som drabbas av en sen betalning alltid ska ha rätt till kompensation i form av en förseningsersättning om 450 kronor. Borgenärens rätt till förseningsersättning ska inte kunna avtalas bort, om det inte finns särskilda skäl för det. Vidare regleras ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder i lagen och beloppen höjs. I lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare införs en bestämmelse som gör det möjligt för Marknadsdomstolen att ingripa mot "oskälig sedvänja som motverkar direktivets syfte". Ikraftträdande: den 16 mars 2013.

 

En ny kameraövervakningslag

Den nya kameraövervakningslagen ersätter lagen om allmän kameraövervakning och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen. Enligt den nya lagen ska det som huvudregel krävas tillstånd vid övervakning av platser dit allmänheten har tillträde, t ex gator och torg. Genom den nya lagen skapas större utrymme för kameraövervakning utan krav på tillstånd, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus. Samtidigt förstärks integritetsskyddet genom en utökad rätt till skadestånd och strängare regler om säkerhet och sekretess för inspelat material. Ikraftträdande: den 1 juli 2013.

 

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna