Månadsuppgifter och lönekartläggning = regelkrångel

(SVT 8-9/2013)

Två aktuella politiska förslag, obligatoriska månadsuppgifter och utökad lönekartläggning, riskerar att bli nya administrativa bördor för småföretagarna. Företagarnas chefsjurist förklarar varför dessa regeländringar inte bör införas.


Omtag för månadsuppgifter
Regeringens förslag om "månadsuppgifter" innebär i praktiken att alla arbetsgivare, i stället för en kontrolluppgift per år, ska rapportera individuella uppgifter om lön, sjuklön m m per anställd varje månad. Dessutom ska beloppen fördelas på de månader de tjänats in. Som kanske noterats har det "företagarfientliga" förslaget nu stoppas. Frågan ska analyseras och beredas vidare i regeringskansliet.

Från företagarhåll har kritiken varit hård och man har menat att det skulle förta de positiva effekter som regeringens viktiga regelförenklingsarbete tidigare haft. Nu finns möjligheten för regeringen att göra ett omtag i dialog med Sveriges företagare. Frågan om månadsuppgifter är så stor och komplex att regeringen lämpligen analyserar detta i samråd med näringslivet.

 

Lönekartläggning får inte bli en börda
Lönekartläggning enligt lag har tidigare visat sig ha haft en begränsad effekt men är kostsam för företagen. Ändå gör oppositionen i skrivande stund gemensam sak för att åter¬införa de regler som togs bort 2009. Dagens regler innebär att alla företag ska göra en lönekartläggning vart tredje år och att företag med fler än 25 anställda dessutom ska göra handlingsplaner för jämställda löner. Oppositionens nya förslag innebär att alla företag ska göra lönekartläggningar varje år och att företag med fler än tio anställda ska upprätta handlingsplaner.

Att vi ska ha jämställda löner, dvs löner som inte har samband med medarbetarens kön, är en självklarhet. Likabehandlingsprincipen är också en av hörnstenarna i avtalen på arbetsmarknaden. När medarbetare har individuell lön ska grunden för bedömning vara lika för kvinnor och män.

Lönekartläggning har i sig ett gott syfte – att synliggöra löneskillnader på grund av kön – men effekterna är -redan med dagens regelverk tveksamma. Arbetet med jämställda löner är en mycket viktig fråga och det är viktigt att vi väljer verkningsfulla arbetssätt. Det som kan ifrågasättas är att belasta småföretagen med ytterligare en administrativ börda, med en faktiskt tveksam slutlig påverkan på jämställdheten.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna