Löneväxling

(SVT 6–7/2016)

Sedan det allmänna avdraget för tjänstepensionsinbetalningar infördes har det blivit populärare att anställda avstår lön för att få högre inbetalning till tjänstepensionen. Som företagare anställd i sitt eget aktiebolag kan det också vara fördelaktigt i vissa fall. Men som företagare kan ett alternativ vara att investera i företaget.
 

Att byta en löneökning eller annan lön mot extra inbetalningar till tjänstepension kallas för löneväxling. För arbetsgivaren leder det till extra administration men samtidigt är det inte arbetsgivaravgifter (31,42 procent) utan särskild löneskatt på pensionskostnader (24,26 procent) som ska betalas på pensionspremien.

Som anställd betalar man ingen inkomstskatt på pensionspremien utan betalar inkomstskatt när tjänstepensionen utbetalas. Om man har så hög lön att man på marginalen betalar även statlig inkomstskatt och dessutom inte längre får pensionspoäng i det allmänna pensionssystemet, kan det vara aktuellt att öka tjänstepensionssparandet istället för sparande med löneinkomst.

 

Skriv en överenskommelse

Tänker man som arbetsgivare erbjuda sina anställda löneväxling för högre tjänstepensionsinsättningar, bör man tänka igenom detta noga och dokumentera vad som gäller. Skriv en överenskommelse om löneväxlingen där villkoren framgår och även hur överenskommelsen kan sägas upp.

Till att börja med bör man välja löneväxling till högre tjänstepensionsinbetalning för den del av årslönen som är högre än 478 551 kr år 2016, dvs över gränsen för den pensionsgrundande inkomsten i det allmänna pensionssystemet. Annars förlorar man pensionspoäng i inkomstpensionssystemet. Man får även lägre sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa om det skulle bli aktuellt.

Den lägre lönen innebär också lägre inbetalningar till tjänstepension i övrigt från arbetsgivarens sida. Beroende på vad ni har för tjänstepensionsavtal i grunden kan det därför finnas skäl att arbetsgivaren betalar in tjänstepensionspremierna som om löneväxling inte skett.

Men lönenivån får också konsekvenser för löneutveckling eftersom lönehöjningar ofta uttrycks i procent av lönen. Naturligtvis kan man avtala även om att löneväxlingen ska tas med vid beräkningen av lönehöjningar.

 

Att tänka på

Arbetsgivare och arbetstagare bör särskilt avtala om vad som ska gälla vid längre frånvaro t ex på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Som arbetsgivare vill man inte att företaget ska fastna i inbetalning av tjänstepensionspremier för personal som inte är på arbetsplatsen.

Det kan även finnas skäl till att ha ett tak för hur stor löneväxlingen kan vara. Företag får skatterättsligt avdrag för pensionspremierna med högst 35 procent av lönen, dock högst tio prisbasbelopp (443 000 kr år 2016).

Viktigt att komma ihåg är att man inte ska låsa in pengar i en tjänstepensionsförsäkring som man kommer att behöva använda innan man fyller 55 år eller går i pension. Det är bara i undantagsfall det går att få Skatteverkets medgivande till återköp eller förtida avslutande av en tjänstepension.

För den som är företagande veterinär kan det vara intressant att se över om det kan vara lönsamt att sätta av en del av sitt löneutrymme till tjänstepension. Tänk på att såväl skatteregler som avgifter för placeringarna kan förändras och att man därför bör se över detta minst en gång om året.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna