Investeraravdraget – snart i en deklaration nära dig

(SVT 1/2014)

Den 1 december 2013 trädde reglerna om det så kallade investeraravdraget i kraft. Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag kan därmed få sänkt skatt. Det finns dock ett antal regler för att avdraget ska gälla.

 


Den 1 december 2013 trädde reglerna om investeraravdraget i kraft. Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas eller när bolaget ger ut nya aktier kan därmed få sänkt skatt. Avdraget är värt 15 procent av det investerade beloppet med ett tak på 195 000 kr i sänkt skatt per år. Det betyder att tröskeln för investerare blir avsevärt lägre, och ger ditt företag möjligheter att växa.

 

Sänkt skatt

Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas eller när bolaget ger ut nya aktier kan få sänkt skatt genom investeraravdraget. Högsta investering som ger skatterabatt är 1,3 miljoner kronor per person och år. Avdrag får göras med hälften av det satsade beloppet och med en skattesats på 30 procent (kapital) innebär det att avdraget är värt 15 procent av det investerade beloppet. Det betyder upp till 195 000 kr i sänkt skatt per år.

 

Kontant betalning

Andelarna ska betalas kontant och bolaget ska så gott som uteslutande driva rörelse. Bolaget ska minst ha en lönesumma på 300 000 kr. När det finns flera investerare kan ett bolag högst få investeringar med 20 miljoner kronor per år som bildar underlag för investeraravdrag. Avdraget får göras det år aktierna betalas. Om villkoret att bolaget ska driva rörelse och ha ett minsta löneunderlag uppfylls först året efter betalningen ska avdraget göras då i stället.

 

Mindre bolag

Mindre bolag definieras som ett aktiebolag (eller ekonomisk förening) med färre än 50 anställda inräknat ägarna och med högst 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning. Om bolaget ingår i en koncern räknas värdena för hela koncernen. Investeraren måste äga aktierna vid betalningsårets utgång och behålla dem i fem år därefter.

 

Utdelning

Investeraren eller någon närstående får inte ha tagit emot värdeöverföringar, exempelvis utdelning från bolaget över en viss gräns under betalningsåret och de två åren närmast innan dess. Gränsen är investerarens andel av kapitalet multiplicerad med bolagets redovisade resultat för beskattningsåret innan det år utdelningen eller värdeöverföringen görs. Bolaget får inte vara skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning – utom om investeringen återställer kapitalet. Det får inte heller vara i företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.

 

Interna förvärv

Under betalningsåret eller de två åren närmast innan får bolaget inte ha gjort vissa så kallade interna förvärv, exempelvis köp av verksamhet eller andelar i ett företag som investeraren eller någon närstående äger eller har ägt.

 

Återföring

Avdraget ska återföras om andelarna säljs inom fem år efter betalningsåret. Som försäljning räknas även andelsbyten, fission, inlösen av andelar, konkurs och likvidation men även gåva och frivillig bodelning. Avdraget ska också återföras om investeraren eller någon närstående får värdeöverföringar över den tillåtna gränsen inom fem år efter betalningsåret. Motsvarande gäller om bolaget gör interna förvärv inom två år efter betalningsåret. Bolaget ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket om bland annat underlaget för avdraget.

 

Vill du veta mer?

www.foretagarna.se/investeraravdrag

 

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna