Inför valet 2014: #4av5jobb

(SVT 3/2014)

Under de senaste 20 åren har fyra av fem jobb i den privata sektorn skapats i små företag. Dock måste regelverk, attityder och utbildningssystem förändras och anpassas i samma omfattning och hastighet som i vår omvärld, om Sverige ska kunna dra nytta av möjligheterna hos småföretagen.


Alla vinner på framgångsrikt företagande och framgångsrika företagare. Det är i de små företagen som ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin finns. De små företagen sysselsätter betydligt fler än både storföretagen och den offentliga sektorn. De riktiga, varaktiga jobben skapas av företagsamma människor som tar risker, som anställer och som via skattesedeln bidrar till det gemensamma. Småföretagen är den svenska ekonomins tillväxtmotor. Under de senaste 20 åren har fyra av fem jobb i den privata sektorn skapats i små företag. Det är de småföretagen som axlar ansvaret och skapar jobb. Här finns den optimism, drivkraft och potential som för Sverige framåt.

Svenska småföretag vill växa. Det anger tre av fyra företagare vid mätningar. Men samtidigt finns betydande tillväxthinder. Det gäller dels attityder till företagande och vinst, dels konkreta hinder vad gäller att anställa nya medarbetare, dels möjligheten att ordna finansiering och dels möjligheten att öppna upp nya marknader. Företagarnas företagarpolitiska arbete syftar till att ta bort dessa tillväxthinder.

 

Förbättrat företagarklimat

Under de senaste decennierna har företagarklimatet förbättrats i Sverige. Genom avregleringar har nya marknader skapats. Samtidigt har den internationella konkurrensen hårdnat. Den relevanta jämförelsen av hur Sverige utvecklas är inte med tidigare år utan med konkurrenskraften i omvärlden. Ökad internationalisering, demografisk utveckling, snabb teknikutveckling, nya bransch- och marknadssegment innebär att strukturomvandlingen ökar i omfattning och hastighet. Frågan om medarbetarnas kompetens och rörlighet blir därmed allt viktigare, liksom innovationer, kompetenser och tillgång på kapital. Förutsättningarna för företagandet och därmed för framtidens jobb och välstånd förändras snabbt. Regelverk, attityder och utbildningssystem måste förändras och anpassas i samma omfattning och hastighet om Sverige ska kunna dra nytta av möjligheterna i denna nya värld.

Sammanfattningsvis konstateras att under de senaste 20 åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i småföretag. Det betyder också stora skatteintäkter som kan användas för att finansiera välfärden. Även under lågkonjunktur har småföretagen fortsatt att anställa. Nästan alla småföretag är ägarledda, där ägaren bor och verkar på orten, med ett stort engagemang för bygdens utveckling. Denna utveckling kommer att fortsätta. Att skapa goda villkor för företag att starta, expandera och anställa är att ta ansvar för vår gemensamma framtid.

Till valet 2014 kommer Företagarna att jobba för att säkerställa att politiker på lokal, regional och nationell nivå vet att fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna