Ett nytt sanktionssystem inom arbetsmiljöområdet

(SVT 4/2015)

Arbetsmiljöverket intensifierar sina kontroller av arbetsmiljön hos landets företag. Om det uppdagas brister i arbetsmiljön vid dessa inspektioner kan arbetsgivaren åläggas att betala en sanktionsavgift. Det är därför viktigt att arbetsgivaren vet vilka sanktionsbelagda föreskrifter som rör den egna verksamheten.


Som tidigare informerats om i denna spalt trädde ett antal nya bestämmelser om sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet i kraft den 1 juli 2014. Nu när regelverket varit på plats i drygt ett halvår kan det vara läge med några uppdateringar.

För en arbetsgivare är det inledningsvis givetvis viktigt att ha koll på sin verksamhet och det så kallade "systematiska arbetsmiljöarbetet" (SAM). Läs gärna mer om SAM på Arbetsmiljöverkets hemsida och ta del av vilka föreskrifter som gäller för just din verksamhet.

Tidigare var flera bestämmelser på arbetsmiljöområdet straffbelagda. Det innebar att man kunde dömas till böter om man bröt mot dem. En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en brottslig handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis, åklagare och domstol. En arbetsgivare kan fortfarande dömas till böter om man lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller bryter mot skyldigheten att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

 

Arbetsmiljöinspektioner

Så kallade arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att föreskrifterna följs. Vid själva inspektionen får arbetsgivaren veta hur inspektörerna har uppfattat arbetsmiljön och vilka brister som ska åtgärdas. Om någon av bristerna är att en bestämmelse som är belagd med sanktionsavgift inte följts upp, rapporterar inspektören detta vidare inom Arbetsmiljöverket. Ärendet utreds sedan vidare internt.

Om arbetsmiljöverket beslutar att arbetsgivarens ska betala en sanktionsavgift skickas ett så kallat avgiftsföreläggande till arbetsgivaren. Detta ska godkännas inom en viss tid och här framgår även vilken avgift som ska betalas. I formell mening är det arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Det kan alltså vara företag, organisationer, kommuner, landsting eller staten.

Nivån på sanktionsavgiften varierar. De flesta sanktionsavgifterna är differentierade, vilket innebär att stora företag får betala mer än småföretag. Det är viktigt att du som arbetsgivare har koll på vilka sanktionsbelagda föreskrifter som rör din verksamhet. Avgiften på sanktionen beräknas efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen. Då räknas både anställda och inhyrda, oavsett om de arbetar heltid eller deltid. Arbetsmiljöverket räknar samtliga som är sysselsatta under samma organisationsnummer – inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

Det är som sagt Arbetsmiljöverket som beslutar om arbetsgivaren ska betala en sanktionsavgift, men man har alltid rätt att få ärendet prövat i förvaltningsrätten.

Avslutningsvis - allra viktigast är att arbetsgivare bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser i enlighet med vad reglerna kräver, så att människor inte skadas eller blir sjuka på sina jobb. Då behöver några avgifter aldrig tas ut.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna