Allmänt om arbetsmiljö

En mängd organisationer medverkar i en gemensam samlingsportal rörande arbetsmiljöfrågor. All information om arbetsmiljö - och hälsa finns genom denna samlat på ett ställe www.arbetsmiljoupplysningen.se (finns även under Länkar).

Rappport om arbetsmiljö och hälsa

Arbetsrelaterad ohälsa är och har varit mycket uppmärksammad de senaste åren, inte minst för att de långa sjukskrivningarna ökat dramatiskt. Stress och utbrändhet framför allt orsakad av den psykosociala arbetsmiljön har uppmärksammats mycket i media.

Rapporten Arbetsmiljö och hälsa bygger på den enkät som Sveriges Veterinärförbund gjort vad gäller arbetsförhållanden och hälsa hos veterinärer anställda vid djursjukhus och kliniker.

I rapportens förord kan vi läsa att det finns samband mellan en individs hälsa och dennes arbetssituation finns klart belagt inom den vetenskapliga forskningen. Lågt inflytande och medbestämmande i kombination med höga krav, såväl kvalitativa som kvantitativa, skapar stress hos individen. Långvarig stress i kombination med en upplevelse av ett lågt stöd från omgivningen förekommer ofta tillsammans med en rad olika symtom på ohälsa samt ett lågt välbefinnande hos individen.

Det finns dock en rad skyddande faktorer, varav känslan av ett gott stöd från omgivningen är en. Återhämtning är också viktigt, vilket uppmärksammats under senare år. En individ har lättare att klara av en hög belastning om han eller hon får en möjlighet att återhämta sig under vissa perioder. Hur långa dessa perioder är varierar mycket mellan individer, och det som är tillräckligt för en människa behöver inte vara det för en annan.

Ur sammanfattningen:

I föreliggande undersökning finns resultat som visar att arbetstempot är mycket högt i vissa grupper. Bland dessa är arbetstiden hög och också jour- och beredskapstiden. Dessa individer tycker inte att de själva kan bestämma hur mycket de ska arbeta och upplever inte heller att de kan påverka arbetets innehåll. Få upplever att de kan ta igen den sömn man förlorar vid jourarbete och en tämligen stor grupp funderar på att byta arbete för att man upplever situationen alltför pressande. Denna grupp tycker inte heller att de kan låta hälsan påverka arbetets intensitet utan ”kör på” oavsett dagsform. Välbefinnandet och graden av problem med symtom varierar mycket mellan individer som kan ta hänsyn till sin hälsa i arbetet och de som inte kan det.

I samtliga analyser framkommer att kvinnor och yngre har mer ohälsa och rapporterar en betydligt sämre och mer negativ arbetssituation. Det tycks som att våra arbetsplatser är dåligt anpassade till kvinnor och unga. Den arbetsmiljö som veterinärer vid djursjukhus och djurkliniker har tycks, enligt resultaten, vara bäst anpassad till äldre män.

I samhället och på våra arbetsplatser behövs en större medvetenhet om de problem som finns och en större respekt för människors olikheter. I arbetslivet finns kvinnor och män, unga och äldre samt många andra grupper och vi måste anpassa arbetslivet till de individer som finns där. Varje enskild individ behöver också lära sig att sätta de gränser för arbetet som behövs för att han eller hon ska kunna vidmakthålla en god hälsa samt lära sig att kommunicera problem då de uppstår.

Vi behöver också en annan syn på arbete och hälsa, där det ges större utrymme för människor att vara människor på jobbet, där det är mer accepterat att ha bra och dåliga dagar. ”Produktionen” måste tillåta att vi inte alltid är så produktiva – den måste tillåta att hälsan till viss del styr hur mycket och intensivt vi arbetar.

Den fackliga verksamheten har många viktiga uppgifter i sammanhanget. Det är viktigt att identifiera de grupper som har en dåligt anpassad arbetsmiljö. Det är också viktigt att ge individer verktyg att själva ta tag i problem och uppmuntra alla att signalera när något inte är bra. Vidare behöver arbetsgivare och chefer kunskaper om hur problem på arbetsplatsen hanteras och förebyggs. En dialog mellan individer, chefer, arbetsgivare och fackliga representanter vore en bra utgångspunkt för att öka hälsan i arbetslivet. Dialogen måste börja på varje enskild arbetsplats. Utan den förblir problemen okända, dolda och omöjliga att arbeta med. Därefter kommer vi tillsammans att finna lösningar.

(Se artikel om arbetsmiljörapporten i Svensk Veterinärtidning nr 7/02. Rapporten i sin helhet finns att läsa på medlemssidan för veterinärförbundets medlemmar.)

 

Arbetsmiljö och hälsa, fullständig rapport