Arbetsmiljö

Veterinärernas arbetsliv kan se väldigt olika ut beroende på sektor och inriktning. Många veterinärer har stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och stora möjligheter till påverkan. Men samtidigt känner många sig stressade och har svårt att koppla bort arbetet när de är lediga. Andra veterinärer utsätts för fysiska hälsorisker i sitt arbete. Arbete med djur, särskilt stora djur såsom nöt och häst, innebär en ökad risk för arbetsskador.

Ett bra arbetsmiljöarbete handlar om att aktivt arbeta med verksamheten och låta alla berörda delta i utformningen av såväl arbetsorganisationen och planeringen av sitt eget arbete, som av arbetsplatsens utformning. Det kräver att resurser satsas på medarbetarna och att uppmärksamhet riktas mot de sociala förutsättningarna för ett bra arbetsklimat. Då finns förutsättningar att skapa en arbetsorganisation som uppmuntrar trivsel, hälsa och utveckling och därmed även kreativitet och effektivitet.

Att arbetsuppgifterna känns meningsfulla har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. Det är viktigt att dela värderingarna, känna till vilka mål som styr verksamheten och hur de egna arbetsuppgifterna förhåller sig till målen. Det är också viktigt att belöningen upplevs motsvara arbetsinsatsen för att vi ska känna uppskattning i vårt arbete.

Några valda delar av arbetsmiljölagstiftningen som kan vara relevanta för dig som veterinär:

  • Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.
  • Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.
  • Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet.
  • Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
  • Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.
  • Alla arbetstagare, även deltidsanställda, ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar.

Ansvar - Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

Vad gör skyddsombudet?

Arbetstid

Arbetsskada

Smitta via smitt- och skärskador

Psykosocial arbetsmiljö och stress

 

Råd och stöd


SVF/AVF ger sina medlemmar råd och stöd i alla frågor som rör arbetsmiljö. Genom samtal och förhandlingar arbetar vi även aktivt med att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Genom utbildning och stöd till våra förtroendevalda och skyddsombud påverkar vi även arbetsmiljön till det bättre på din arbetsplats.

Om du som anställd har synpunkter på arbetsmiljön bör du alltid försöka uppmärksamma din arbetsgivare, dina lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud på problemet. Hjälper inte det kan du som är medlem alltid kontakta SVF:s ombudsmän.


Läs mer

Arbetsmiljöverket: Här kan du också läsa Arbetsmiljölagen i sin helhet.

Prevent: SVF bidrar via PTK, som tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO är huvudman för denna ideella förening.

Arbetsmiljöupplysningen

Tidningen Arbetsliv

Arbetsmiljöforum

Sunt arbetsliv: Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa.

Strålsäkerhetsmyndighetens informationssida för veterinärer: Information om röntgen